بهترین توان اندازه‌گیری

گستره‌ی کاری یک آزمایشگاه اعتباردهی شده, کمیتهای فیزیکی موجود, روشهای کالیبراسیون یا نوع تجهیزاتی که کالیبره می‌شوند و محدوده‌ی اندازه‌گیری با استفاده از بهترین توان اندازه‌گیری (Best Measurement Capability, BMC) تعریف می‌شود. بهترین توان اندازه‌گیری معمولاً در برنامه‌ی اعتباردهی یا سایر مدارکی که از تصمیم گیری برای اعتباردهی حمایت می‌کنند, نوشته می‌شود.
بهترین توان اندازه‌گیری در گواهی تأیید صلاحیت که استفاده از خدمات اعتباردهی شده را تصدیق می‌کند نیز نوشته می‌شود. بهترین توان اندازه‌گیری به عنوان اطلاعاتی ضروری در مدارک آزمایشگاه‌های اعتباری دهی شده موجود است و توسط مراجع اعتباردهی به طور منظم تأیید و منتشر می‌شود. مشتریان آزمایشگاه‌های اعتباردهی شده با بررسی بهترین توان اندازه‌گیری آزمایشگاه, مناسب بودن یا نبودن آنرا برای انجام کالیبراسیون مورد نیازشان در آزمایشگاه یا محل کار خود تشخیص می‌دهند.
برای مقایسه‌ی توانایی و امکانات آزمایشگاه‌های کالیبراسیون با یکدیگر, مخصوصاً آزمایشگاه‌های اعتباردهی شده توسط مراجع اعتباردهی متفاوت, شیوه‌ی بیان بهترین توان اندازه‌گیری باید یکنواخت شود. برای تسهیل یکنواخت سازی, در مورد عبارت بهترین توان اندازه‌گیری توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.
با کالیبراسونهای عادی تقریباً نشان داده می‌شود که آزمایشگاه قادر است به عدم قطعیت بیان شده به عنوان BMC در کارهای عادی (تحت اعتباردهی‌اش) دست یابد یا خیر. بدیهی است که مواردی وجود دارد که در آن آزمایشگاه بواسطه‌ی تحقیق و بررسی وسیع و اقدامات احتیاطی اضافی به عدم قطعیتی کوچکتر از BMC دست می‌یابد, اما این موارد با تعریف بهترین توان اندازه‌گیری پوشش داده نمی شود, مگر اینکه این موارد جزء سیاست صریح آزمایشگاه برای انجام این قبیل تحقیقات علمی باشد.
وجود کلمه‌ی توصیفی تقریباً ایده‌آل در تعریف BMC نشان می‌دهد که BMC نباید به مشخصات دستگاه مورد کالیبراسیون بستگی داشته باشد. اثرات فیزیکی‌ای که به نواقص دستگاه مورد کالیبراسیون می‌تواند نسبت داده شود, نباید تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر عدم قطعیت اندازه‌گیری داشته باشد. اما باید دانست که این قبیل دستگاه‌ها وجود خواهند داشت. اگر محرز شود که در یک حالت خاص, حتی ایده‌آل‌ترین دستگاه موجود, در عدم قطعیت اندازه‌گیری اثری قابل ملاحظه‌ای دارد, میزان تأثیر آن باید در تعیین بهترین توان اندازه‌گیری لحاظ شود و بیانی وجود داشته باشد که نشان دهد این BMC مربوط به کالیبراسیون این نوع از دستگاه است.
تعریف بهترین توان اندازه‌گیری نشان می‌دهد که آزمایشگاه اعتبار دهی شده نباید مدعی عدم قطعیتی کوچکتر از بهترین توان اندازه‌گیری شود. هر وقت محرز شود که فرآیند کالیبراسیون تأثیر قابل ملاحظه‌ای در افزایش عدم قطعیت دارد, آزمایشگاه باید عدم قطعیتی بزرگتر از بهترین توان اندازه‌گیری متناظر را بیان کند. به طور نمونه, دستگاه مورد کالیبراسیون ممکن است باعث افزایش عدم قطعیت شود. بدیهی است که عدم قطعیت حقیقی هرگز نمی تواند از بهترین توان اندازه‌گیری کوچکتر باشد.
یکی از وظایف مرجع اعتباردهی ارزیابی بهترین توان اندازه‌گیری است. بهترین توان اندازه‌گیری معمولاً برای توصیف عدم قطعیت موجود در برنامه‌ی اعتباردهی شده است. BMC باید براساس مدارک معتبر برآورد شده و به صورت عدم قطعیت گسترده با سطح اطمینان 95% بیان شود که معمولاً ضریب پوشش متناظر با این سطح اطمینان دو است. در مواردی که فرض توزیع نرمال منطقی نباشد, سطح اطمینان 95% در نظر گرفته می‌شود و ضریب پوشش براساس درجه‌ی آزادی مؤثر یا توزیع غیرگوسی نتیجه‌ی اندازه‌گیری بدست می‌آید.
هنگام تخمین بهترین توان اندازه‌گیری باید تمام مؤلفه‌هایی که اثر قابل توجه‌ای بر عدم قطعیت اندازه‌گیری دارند در نظر گرفته شوند. تخمین مؤلفه‌هایی که با زمان یا با سایر کمیتهای فیزیکی تغییر می‌کنند باید براساس محدوده‌ی تغییرات آنها تحت شرایط طبیعی کار انجام شود. برای مثال, اگر استانداردهای کاری استفاده شده دارای رانش باشند, عدم قطعیت ناشی از رانش که مابین دوره‌های کالیبراسیون بوجود می‌آید باید هنگام برآورد سهم عدم قطعیت به برخی پارامترهای اضافی وابسته باشد, برخی از این پارامترهای اضافی عبارتند از: فرکانس ولتاژ اعمال شده هنگام کالیبراسیون مقاومت استاندارد, گستره‌ی فرکانسی ولتاژ ac هنگام تعیین بهترین توان اندازه‌گیری آن. بهترین توان اندازه‌گیری باید با پارامترهای اضافی کمیت فیزیکی مورد بحث بیان شود. در اغلب این حالتها, بهترین توان اندازه‌گیری تابعی از این پارامترهاست.
بهترین توان اندازه‌گیری باید به صورت عددی بیان شود. هر کجا بهترین توان اندازه‌گیری تابعی از یک پارامتر دیگر باشد باید به شکلی تحلیلی بیان شود, اما در این حالت, بیان بهترین توان اندازه‌گیری به شکل نمودار ممکن است گویا باشد. همیشه باید به روشنی مشخص باشد که بهترین توان اندازه‌گیری به صورت مطلق ارائه شده یا نسبی. معمولاً از روی واحد بهترین توان اندازه‌گیری می‌توان نسبی یا مطلق بودن آنرا فهمید. اما در مورد کمیتهای بدون بعد به بیانی جداگانه نیاز است.
/ 0 نظر / 107 بازدید